Условия за ползване

Х А Р Т А
ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА

Чл.1 Тази харта установява правата на всеки пациент, който търси или получава медицинска помощ в “ДKЦ-''Св. Иван Рилски''-Аспарухово-Варна” ЕООД, съгласно статута му на осигурено лице.
Чл.2 Всеки пациент има право на най-добрата медицинска помощ в съответствие с действащото в страната законодателство.
Чл.3 Всеки пациент има равни права и достъп до ползването на качествена медицинска помощ в в “ДKЦ-''Св. Иван Рилски''-Аспарухово-Варна” ЕООД независимо от своята религия, раса, пол, политически убеждения, националност или гражданство.
Чл.4 Пациентът има право на свободен избор и диагностика от лекар специалист в лечебното заведение
Чл.5 Специализирана извънболнична медицинска помощ в “ДKЦ-''Св. Иван Рилски''-Аспарухово-Варна” ЕООД се оказва по условията и реда  утвърдени в НРД или по избор на пациента, като платена услуга, съгласно утвърден ценоразпис.
Чл.6 Пациентът има право да бъде информиран за името, длъжността и квалификацията на всяко лице, което участва в диагностично - лечебния  процес.
Чл.7 Пациентът има право да приеме или откаже диагностика и лечение, след като получи достатъчна устна или писмена информация за естеството на медицинската услуга и очаквания резултат.
Чл.8 Медицинските специалисти оказват медицинска помощ, след получаване на информирано съгласие от пациента или негов законен представител.
Чл.9 За да се получи информирано съгласие, лекарят трябва да предостави на пациента или негов законен представител медицинска информация в обем, даващ му възможност да приеме или откаже предложената диагностика. Медицинската информация включва:

Чл.10 Лекарят трябва да предостави медицинската информация на пациента или негов законен представител във възможно най-ранен етап и по начин, даващ му възможност да разбере информацията и да направи свободен и независим избор.
Чл.11. Съгласието може да бъде давано устно или писмено. Писменото съгласие се оформя чрез подписването на декларация за информирано съгласие. В случай на спешност съгласието може да бъде дадено устно.
Чл. 12 В случай на спешност лекарят  може да окаже спешна помощ без съгласието на пациента, когато обстоятелствата около тази спешност, включително физическото или умствено състояние на пациента не позволяват да се получи неговото съгласие.
Чл.13 Ако спешната помощ не може да бъде оказана на място, медицинският специалист осигурява транспортирането на пациента към съответно лечебно заведение, като продължава оказването на спешните мерки.
Чл.14 Пациентът може да упълномощи писмено друго лице, което да изразява информирано съгласие за диагностика и лечение от негово име. Пълномощното трябва да съдържа подробно обстоятелствата и условията, при които пълномощникът може да представлява пациента.
Чл.15 Пациентът има право на защита от икономическа, сексуална и друга форма на насилие, физическо или друго малтретиране или унизително отношение.
Чл.16 Пациентът има право на  зачитане на поверителния характер на всички медицински и лични данни, станали известни на лекаря и други медицински специалисти, освен в случаите, предвидени от закона.
Чл.17 Серопозитивни лица, пациенти със СПИН, инфекциозни заболявания или психични разстройства имат същите права за получаване на медицинска помощ, съчувствие и зачитане на човешкото им достойнство и не могат да бъдат дискриминирани на базата на тяхното заболяване.
Чл.18  В случаите, на съвместна диагностика или поемане на диагностиката и лечението от друг изпълнител на медицинска помощ, пациентът има право да поиска сътрудничество и добра координация между включените в лечението му специалисти
Чл.19 При установени нарушения при реализиране правата на пацента, извън случаите, подлежащи на съдебно преследване, санкциите се налагат от съсловните организации по реда и условията на ЗСОЛС.

© 2024 • ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна” Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.